Bieżące doradztwo podatkowe

Od początku lat dziewięćdziesiątych prawo podatkowe odgrywa coraz większą rolę. Doradztwo podatkowe określone zostało ustawą (Ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Dz.U Nr 102, poz. 475) powstał nowy zawód zaufania publicznego – doradca podatkowy.

W ramach wykonywania zawodu świadczymy usługi udzielania porad, opinii i wyjaśnień na rzecz podatników, płatników i inkasentów.

Prowadzimy w imieniu i na rzecz w/w podmiotów księgi podatkowe i inne niezbędne przepisami prawa ewidencje podatkowe. Sporządzamy zeznania podatkowe i deklaracje podatkowe lub udzielamy pomocy w tym zakresie.
Ustawa pozwala nam występować przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi. Należy zaznaczyć, że obejmuje nas zachowanie tajemnicy co do faktów i informacji z którymi się zapoznaliśmy w związku z wykonywaniem zawodu.

 

Każdy z nas uczestniczy  prawie codziennie w transakcjach  , które w sposób pośredni lub bezpośredni związane są z prawem podatkowym . Stwierdzenie to dotyczy szczególnie przedsiębiorców . Przygotowując codzienne transakcje  podatnik lub płatnik zastanawia się czy transakcja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz jakie skutki  podatkowe związane są z daną transakcją . Każda transakcja , szczególnie w zakresie podatku VAT  związana jest z ryzykiem popełnienia błędu .

Kancelaria mając na uwadze  dobro przedsiębiorców  wprowadziła  monitorowany system bieżącego doradztwa podatkowego . W ramach systemu bieżącego doradztwa podatkowego klient kancelarii ( podatnik lub płatnik) może uzyskać informację w zakresie prawa podatkowego dotyczącą realizowanej lub planowanej do realizacji transakcji lub czynności . Statystyczne zestawienie problemów w ramach bieżącego doradztwa podatkowego , w kancelarii przedstawia się następująco :

  • Wysokość stawki VAT dla danej transakcji  42,3%
  • Moment powstania obowiązku podatkowego VAT 26,2%
  • Miejsce opodatkowania usług w zakresie VAT 14,1%
  • Kwalifikacja kosztu w zakresie kosztu uzyskania 8,6%
  • Pozostałe 8.8 % 

Ponadto posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która chroni klienta przed ewentualnie wyrządzoną szkodą.

Poprzez ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych tj. udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach gwarantujemy profesjonalne świadczenie usług.