Responsive image

Zasady Etyki Doradców Podatkowych

(tekst jednolity na podstawie uchwały 41/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 30 marca 2010 r. uwzględniający zmiany do uchwały 28/2006 II Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych wynikające z uchwał: 22/2007 II Nadzyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz 60/2010 - 89/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych)

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1

1. Zasady etyki doradców podatkowych wynikają z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych.
2. Zasady etyki obowiązują wszystkich doradców podatkowych i kandydatów odbywających praktyki przed wpisaniem na listę doradców podatkowych.

Art. 2

1. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest przestrzeganie zasad etyki.
2. Doradca podatkowy strzeże godności zawodu oraz dba o jego ochronę.

Art. 3

1. Doradca podatkowy powinien kierować się dobrem swoich klientów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów.
2. Doradca podatkowy podejmuje czynności zawodowe w celu ochrony interesów klienta, jednakże ta ochrona nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu.

Rozdział II

Rzetelność zawodowa i niezależność

Art. 4

1. Doradca podatkowy wykonuje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności.
2. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Art. 5

1. Doradca podatkowy wykonuje zawód w sposób niezależny. W swoich decyzjach podlega jedynie przepisom prawa i zasadom etyki doradców podatkowych. Nie narusza to obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
2. (skreślony).
3. Doradca podatkowy nie może:

  • świadczyć usług w sprawie, w której występował uprzednio jako pracownik organu administracji publicznej, pracownik sądu lub sędzia,
  • wykorzystywać lub powoływać się na jakiekolwiek osobiste stosunki w organach skarbowych, urzędach, instytucjach i sądach, w szczególności w celu uzyskania zlecenia.

Art. 5a

Doradca podatkowy nie może łączyć funkcji członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego z uczestnictwem w jakiejkolwiek formie kształcenia mającego na celu przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego, w tym także jako organizator bądź właściciel czy współwłaściciel firmy organizującej szkolenia w tym zakresie.

Rozdział III

Tajemnica zawodowa

Art. 6

1. Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych ustawach.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie uzyskane przez doradcę podatkowego informacje, w szczególności zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie.
3. Doradca podatkowy obowiązany jest zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
4. Doradca podatkowy jest zobowiązany do stosowania procedur chroniących dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych.

Art. 7

1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego doradca podatkowy wykonywał czynności zawodowe.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po zaprzestaniu wykonywania zawodu doradcy podatkowego albo skreśleniu z listy doradców podatkowych.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności wszelkich materiałów i dokumentów w postaci papierowej, elektronicznej, magnetycznej lub innej, stanowiących akta doradcy podatkowego, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
4. Doradca podatkowy jest obowiązany w związku ze świadczeniem usług do zapewnienia przestrzegania tajemnicy, o której mowa w art. 7 ust.1 przez osoby uczestniczące w świadczeniu tych usług.
5. Doradca podatkowy nie powinien powoływać na świadka innego doradcy podatkowego w celu ujawnienia wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu w przypadku, gdy nie uzyskał uprzednio pisemnej zgody tego doradcy podatkowego.

Art. 8

W przypadku przeszukania w lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu doradców podatkowych.

Rozdział IV

Informacja i reklama

Art. 9

1. Doradca podatkowy może informować o świadczonych przez siebie usługach. Przekazywane informacje powinny być:
a. obiektywne, rzetelne i wyważone,
b. zgodne z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz godnością zawodu,
c. zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 informacjami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
a. adresy pocztowe (w tym poczty elektronicznej),
b. adresy stron internetowych,
c. numery telefonów i faksów,
d. liczba zatrudnionych doradców podatkowych,
e. informacje o zakresie działalności doradcy podatkowego lub spółki doradztwa podatkowego, w tym o planowanej działalności, organizacji lub udziale w szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej, prawnej, ekonomicznej lub rachunkowej,
f. informacje o przebiegu kariery i tytułach naukowych oraz publikacjach.

3. Prezentowanie informacji o doradcy podatkowym lub spółce doradztwa podatkowego, jeżeli informacja ta ma charakter wartościujący, zawiera porównania, elementy nakłaniania, obiecywania lub gwarantowania skuteczności, jest naruszeniem zasad etyki.

4. (skreślony)

5. (skreślony)

Art. 9a

Przy okazji wystąpień publicznych lub publikacji dozwolone jest podawanie tytułu „doradca podatkowy”, informacji o praktyce zawodowej oraz karierze naukowej.

Art. 9b

1. Niedopuszczalne jest zachowanie doradcy podatkowego służące obejściu obowiązujących ograniczeń w zakresie reklamy, w szczególności poprzez:
a. stosowanie w informacji elementów ocennych,
b. porównywanie jakości usług z innymi doradcami podatkowymi,
c. wywoływanie nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników pracy,
d. powoływanie się na osobiste relacje z podmiotami związanymi z organami publicznymi,
e. zlecanie osobom trzecim rozpowszechniania informacji sprzecznych z zasadami etyki o doradcy podatkowym lub o spółkach doradztwa podatkowego.

2. Niedopuszczalne jest podawanie przez doradcę podatkowego, przy okazji informowania o świadczonych przez siebie usługach, informacji o:
a. funkcji, którą pełni lub pełnił,
b. uzyskanych tytułach i wyróżnieniach, - w samorządzie doradców podatkowych.

Rozdział V

Konflikt interesów

Art. 10

1. Doradca podatkowy nie może podejmować działań w sprawach, w których może wystąpić konflikt interesów.

2.Konflikt interesów może występować w szczególności, gdy:
a. doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego występuje w charakterze doradcy podatkowego dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy,
b. sytuacja procesowa reprezentowanych przez doradcę podatkowego podmiotów jest tak powiązana, że sukces jednego z nich może oznaczać porażkę drugiego, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy.

3. Konflikt interesów nie występuje wyłącznie z tego powodu, że doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego, w ramach której wykonuje on swój zawód, obsługuje podmioty prowadzące wobec siebie interesy konkurencyjne, chyba że zobowiązał się do powstrzymania od obsługi podmiotów konkurencyjnych. 4. W przypadku potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów doradca podatkowy powinien podjąć kroki zmierzające do jego eliminacji lub zaprzestać świadczenia usług powodujących konflikt.
Art. 10a

W przypadku wykonywania przez doradcę podatkowego innej działalności ma on obowiązek zapobiegać powstaniu konfliktów interesów w rozumieniu zasad etyki. W szczególności powinien zaprzestać wykonywania czynności doradztwa podatkowego na rzecz klienta, którego działalność jest zbieżna z działalnością doradcy podatkowego na danym rynku, chyba że doradca podatkowy ma pisemną zgodę klienta na prowadzenie takiej działalności.

Rozdział VI

Relacje z klientem

Art. 11

1. Doradca podatkowy powinien określić zasady ustalania wynagrodzenia przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz przyszłego klienta, chyba że określenie tych zasad wymaga czynności dodatkowych, polegających m.in. na zapoznaniu się z aktami sprawy lub uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień. W przypadku pomocy prawnej świadczonej z urzędu, doradcę podatkowego obowiązują zasady określone we właściwych przepisach prawnych.

2.Zaleca się, dla celów dowodowych, zawieranie umów pisemnych.

3. Doradca podatkowy nie powinien zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za jej prowadzenie jedynie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku (pactum de quota litis). Dopuszczalna jest natomiast taka umowa, w której przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy.

4. Za pomoc świadczoną z urzędu doradca podatkowy może przyjmować wyłącznie wynagrodzenie urzędowe.

5. Doradca podatkowy nie może żądać wynagrodzenia za skierowanie klienta do innego doradcy podatkowego, ani przekazywać innemu doradcy podatkowemu wynagrodzenia z tytułu skierowania klienta.

Art. 11a

Na żądanie klienta doradca podatkowy ma obowiązek okazania aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Art. 11b

Doradca podatkowy zobowiązany jest do obrony interesów swojego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu szacunku wobec organów państwa, bez względu na własne korzyści oraz konsekwencje.

Art. 11c

Doradcy podatkowemu wolno zrezygnować z przyjętego zlecenia bądź pełnomocnictwa tylko w taki sposób, by klient miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej innej osoby. Doradca podatkowy ma obowiązek poinformowania klienta o skutkach wypowiedzenia pełnomocnictwa, a w szczególności o upływie istotnych terminów.

Rozdział VII

Prowadzenie sprawy podatkowej i zwrot dokumentacji

Art. 12

1. Doradca podatkowy powinien informować klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku.

2. Doradca podatkowy ma obowiązek informować klienta o przysługujących mu środkach odwoławczych od orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji.

3. Doradca podatkowy może zaniechać wniesienia środka odwoławczego tylko na żądanie lub za zgodą klienta, wyrażone w miarę możliwości na piśmie.

4. Doradca podatkowy nie jest zobowiązany do ponoszenia w prowadzonej sprawie wydatków, jeśli wezwany należycie klient nie wpłacił wymaganej kwoty w terminie.

5. Doradca podatkowy powinien zapewnić zastępstwo w przypadku czasowej niemożności prowadzenia sprawy.

Art. 13

1. Doradca podatkowy ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zwrócić klientowi na jego żądanie dokumenty klienta w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

2. Doradcy podatkowemu nie wolno uzależnić wydania dokumentów klienta od uprzedniego uregulowania przez niego należnego wynagrodzenia. Jeżeli w związku z wydaniem dokumentów klientowi powstaje konieczność sporządzenia ich kopii dla potrzeb archiwizacji określonych w odrębnych przepisach, doradca podatkowy ma prawo żądać zwrotu uzasadnionych kosztów.

Rozdział VIII

Stosunek do sądu, urzędów i innych instytucji

Art. 14

1. Doradca podatkowy obowiązany jest przestrzegać zasad obowiązujących przed sądem, urzędem lub instytucją, przed którą występuje.

2. Doradca podatkowy powinien dbać, aby jego zachowanie nie naruszyło powagi sądu, urzędu lub instytucji, przed którymi występuje.

Rozdział IX

Stosunki pomiędzy doradcami podatkowymi

Art. 15

1. Doradca podatkowy obowiązany jest przestrzegać zasad lojalności, koleżeństwa i uczciwej konkurencji wobec innego doradcy podatkowego lub spółki doradztwa podatkowego.
2. Doradca podatkowy nie powinien wypowiadać publicznie negatywnych opinii wartościujących o osobie lub pracy czy dziełach innego doradcy podatkowego. Dopuszczalne jest jednak rzeczowe odnoszenie się do argumentów bądź poglądów prezentowanych przez innego doradcę podatkowego.
3. Doradca podatkowy może przedstawić na życzenie klienta własną opinię na temat sprawy zaopiniowanej wcześniej przez innego doradcę bez kwestionowania jego umiejętności, ale z dopuszczeniem oceny przedstawionych przez niego argumentów i z uzasadnieniem swego stanowiska.
4. Każdy doradca podatkowy powinien współdziałać w przestrzeganiu przez członków Izby zasad etyki doradcy podatkowego oraz godności zawodu i jest uprawniony do - w miarę możliwości niepublicznego - zwrócenia uwagi organom samorządu lub innemu doradcy podatkowemu naruszającemu powyższe zasady
5. (skreślony)
6. Ewentualne skargi na innych doradców podatkowych oraz stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu przez nich zawodu doradca podatkowy powinien kierować wyłącznie do odpowiednich organów samorządu, z powiadomieniem doradcy podatkowego, którego dotyczą.

Art. 15a

W razie sporu pomiędzy doradcami podatkowymi należy dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

Rozdział IXa

Praca w samorządzie. Stosunek do organów samorządu.

Art. 15b

1. Doradca podatkowy pełniący funkcję w samorządzie doradców podatkowych zobowiązany jest do pełnienia swej funkcji i współdziałania w realizacji zadań samorządu doradców podatkowych z najwyższą sumiennością i starannością.
2. W razie prawomocnego ukarania osoby, o której mowa w ust. 1 karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu obowiązana jest ona zrezygnować z pełnionej funkcji.
3. Doradca podatkowy może wypowiadać się na temat działań bądź zaniechań samorządu doradców podatkowych. Powinien te wypowiedzi kierować do jego organów w rzeczowej formie, wskazując inne rozwiązanie problemu bądź proponując inny sposób działania.
4. Uporczywe niepłacenie składki członkowskiej stanowi naruszenie zasad etyki doradców podatkowych.

Rozdział X

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 16

1. Za naruszenie zasad etyki doradca podatkowy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. Doradca podatkowy ma obowiązek powiadomić podmiot zatrudniający o wszczętym lub toczącym się przeciwko niemu postępowaniu dyscyplinarnym, karnym lub karnym skarbowym, związanym z wykonywanym zawodem.
3. W razie prawomocnego skazania doradcy podatkowego za przestępstwo w sprawie karnej lub karnej skarbowej Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępca wszczyna postępowanie wyjaśniające.