Responsive image

Księgowość projektów unijnych

Jesteśmy specjalistami w zakresie księgowaniu projektów unijnych. Wiemy z jakimi wyzwaniami stoją przedsiębiorcy który rozpoczynają projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dla wielu firm pierwsze zetknięcie się z księgowością i rozliczaniem finansowym projektów Unijnych jest zagadnieniem bardzo trudnym i złożonym. Projekty Unijne podlegają ścisłym wytycznym w ich realizacji, rozliczania, projekty wymagają odpowiedniej dokumentacji.

W wielu przypadkach rozpoczęcie projektu wiąże się z początkiem nowego biznesu. Świadczone przez naszą kancelarie usługi dopasujemy w maksymalnym stopniu do oczekiwań klientów, naszym zadaniem jest maksymalnie obciążyć go od wymogów formalnych.

Nasze usługi związane z księgowością projektów unijnych charakteryzują się wysokim standardem świadczonych usług i elastycznością.

Zlecona nam księgowość projektów unijnych pozwoli przedsiębiorcy skupić się na istotnych elementach swojej działalności, cały przebieg rozliczania projektów będzie wyłącznie po stronie kancelarii. Doświadczenie kancelarii pozwala na bezproblemowe i co ważne szybkie rozliczenie projektu. Personel naszej firmy stale podnosi swoje kompetencje odnośnie rozliczania projektów. 

Oferujemy Państwu następujące usługi pomocne przy prawidłowym rozliczaniu projektów unijnych:

Działania związane z przygotowaniem dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi programu POKL lub POIG oraz wytycznymi  instytucji wdrażającej:

 • Dokonanie opisu dokumentów, zgodnie z wytycznymi
 • Sprawdzanie kompletności dokumentów finansowych otrzymanych od Beneficjenta pod względem wymagań instytucji wdrażającej

Działania związane w przygotowaniem wniosku o płatność oraz przygotowanie postępu finansowego za okres rozliczeniowy:

 • Sprawdzanie prawidłowości wydatkowania środków na podstawie otrzymanych dokumentów finansowych (wyciągi bankowe, faktury itp.)
 • Sprawdzanie zgodności zapisów w ewidencji księgowej z przygotowywanym postępem finansowym projektu na podstawie otrzymanych dokumentów finansowych projektu
 • Korekta części finansowej wniosku o płatność po otrzymaniu wyników weryfikacji wniosku od instytucji wdrażającej, współpraca z beneficjentem celem przygotowania wyjaśnień i korekt
 • Monitorowanie postępu finansowego projektu: utworzenie i bieżąca aktualizacja arkusza prezentującego postęp finansowy projektu i procent wykonania budżetu w podziale na zadania i na poszczególne pozycje

Ponad to:

 • zajmujemy się rozliczaniem projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu
 • prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej projektu
 • przygotowywanie i koordynacja korespondencji finansowo-księgowej 
 • bieżąca kontrola wydatkowania środków projektu zgodnie z planem finansowym danego projektu
 • ewidencja na kontach syntetycznych i analitycznych projektu
 • prowadzenie rejestru środków trwałych
 • kontrola i audyt księgowanych kosztów projektu pod kątem wydatków kwalifikowanych
 • sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • sporządzanie wymaganych dokumentów do projektu

Nasze zalety:

 • Wysoka wiedza w ujęciu księgowaniu poszczególnych operacji i rozliczania dotacji
 • Wiedza z zakresu sporządzania dokumentów księgowych projektu unijnego
 • Znajomość zakresu rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków z funduszy strukturalnych UE