Responsive image

Reprezentacja przed urzędem oraz sądem

Skomplikowany system polskiego prawa podatkowego i częste jego zmiany, zmuszają uczestników postępowania podatkowego do korzystania z pomocy profesjonalistów.

Strona postępowania podatkowego, która uzna taką pomoc za niezbędną może skorzystać z niej na wiele sposobów:

  • Może sama występować w toczącym się postępowaniu bez udziału doradcy
  • Może samodzielnie występować w postępowaniu, wykorzystując jedynie pisma procesowe i opinie przygotowane przez doradcę podatkowego
  • Może udzielić doradcy podatkowemu pełnomocnictwa do występowania w swoim imieniu i w ten sposób pozbyć się „kłopotu" (poza nielicznymi wyjątkami) osobistego kontaktu z organami podatkowymi.

Decydując się na ostatni z wariantów strona udzielająca pełnomocnictwa winna być przekonana że Doradca będzie postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej. Jego podstawowym zadaniem, wynikającym z faktu łączącego go z podatnikiem (płatnikiem, inkasentem) stosunku zlecenia, jest podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony klienta i dbałości o jego interesy, przy czym działania te muszą być podejmowane w granicach obowiązującego prawa.

Wszelkie fakty i informacje, z którymi doradca zapoznał się w związku z udzielonym mu pełnomocnictwem i wykonywaniem zawodu doradca podatkowy, Doradca jest obowiązany zachować w tajemnicy, jak również wszelkie informacje jakie uzyskał w wyniku udzielonego mu pełnomocnictwa. Jest to obowiązek wynikający bezpośrednio z ustawy o doradztwie podatkowym. Doradca podatkowy stając się pełnomocnikiem bierze na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, przy czym odpowiedzialność ta kształtuje się na zasadach odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.). Odpowiedzialność pełnomocnika w postępowaniu podatkowym ma zazwyczaj wymiar finansowy ze względu na majątkowy charakter spraw przez niego prowadzonych. Dlatego też ciąży na nim obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, doradztwa podatkowego (art. 44 ust. 1 u.d.p.). Naruszenie tego obowiązku powoduje konsekwencje w postaci skreślenia z listy doradców podatkowych.