Responsive image

Podatek CIT

Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, to podatek naliczany od dochodu osiąganego przez przedsiębiorstwa, spółki oraz inne osoby prawne. W Polsce obowiązuje stawka podatku CIT w wysokości 19%, chociaż istnieją również niższe stawki dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej, takich jak działalność badawczo-rozwojowa czy inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dochód, od którego naliczany jest podatek CIT, to różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Przychody obejmują wszelkiego rodzaju wpływy pieniężne, natomiast koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, takie jak koszty zakupu materiałów czy usługi.

Podatek CIT jest naliczany od całości dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo w danym roku podatkowym. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do składania comiesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych zawierających informacje o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach oraz o należnym podatku CIT.

Podatek CIT jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów państwa, dlatego jego prawidłowe naliczanie i odprowadzanie jest szczególnie ważne dla funkcjonowania gospodarki. Płacenie podatku CIT jest obowiązkiem przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy osiągają one zysk czy też ponoszą stratę. W przypadku straty podatkowej przedsiębiorstwo może odliczyć ją od dochodu w przyszłych latach podatkowych.