Responsive image

Bieżące doradztwo podatkowe

Przeprowadzanie Audytu Podatkowego w firmach oraz przedsiębiorstwach nabiera coraz większego znaczenie, audyt staje się coraz ważniejszym narzędziem które pozwala na wczesne wykrycie powstałych nieprawidłowości.

Od początku lat dziewięćdziesiątych prawo podatkowe odgrywa coraz większą rolę. Doradztwo podatkowe określone zostało ustawą (Ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Dz.U Nr 102, poz. 475) powstał nowy zawód zaufania publicznego – doradca podatkowy.

W ramach wykonywania zawodu świadczymy usługi udzielania porad, opinii i wyjaśnień na rzecz podatników, płatników i inkasentów.

Prowadzimy w imieniu i na rzecz w/w podmiotów księgi podatkowe i inne niezbędne przepisami prawa ewidencje podatkowe. Sporządzamy zeznania podatkowe i deklaracje podatkowe lub udzielamy pomocy w tym zakresie.
Ustawa pozwala nam występować przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi. Należy zaznaczyć, że obejmuje nas zachowanie tajemnicy co do faktów i informacji z którymi się zapoznaliśmy w związku z wykonywaniem zawodu.

Każdy z nas uczestniczy  prawie codziennie w transakcjach, które w sposób pośredni lub bezpośredni związane są z prawem podatkowym. Stwierdzenie to dotyczy szczególnie przedsiębiorców. Przygotowując codzienne transakcje podatnik lub płatnik zastanawia się czy transakcja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz jakie skutki podatkowe związane są z daną transakcją. Każda transakcja, szczególnie w zakresie podatku VAT, związana jest z ryzykiem popełnienia błędu.

Kancelaria mając na uwadze dobro przedsiębiorców wprowadziła monitorowany system bieżącego doradztwa podatkowego. W ramach systemu bieżącego doradztwa podatkowego klient kancelarii (podatnik lub płatnik) może uzyskać informację w zakresie prawa podatkowego dotyczącą realizowanej lub planowanej do realizacji transakcji lub czynności. Statystyczne zestawienie problemów w ramach bieżącego doradztwa podatkowego, w kancelarii przedstawia się następująco:

  • Wysokość stawki VAT dla danej transakcji: 42,3% spraw
  • Moment powstania obowiązku podatkowego VAT: 26,2% spraw
  • Miejsce opodatkowania usług w zakresie VAT: 14,1% spraw
  • Kwalifikacja kosztu w zakresie kosztu uzyskania: 8,6% spraw
  • Pozostałe: 8.8 % spraw

Ponadto posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która chroni klienta przed ewentualnie wyrządzoną szkodą.

Poprzez ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych (udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach) gwarantujemy profesjonalne świadczenie usług.