Responsive image

Ochrona danych osobowych

Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce oraz Unii Europejskiej dostrzega konieczność ochrony posiadanych informacji (elektronicznych oraz tradycyjnych). Osiągnięcie i utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa w czasach, w których nowe zagrożenia pojawiają się praktycznie każdego dnia, nie jest zadaniem prostym.

Należy pamiętać że cześć zdarzeń dzieje się niespodziewanie, systemy ulegają awarii, następują wycieki danych. Ochrona informacji jest kluczowa dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

W polskim ustawodawstwie zasada ochrony danych osobowych została wprowadzona w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 2 kwietnia 1997 r. w art. 51. Z konstytucji wynika, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby, każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych; ograniczenie tego prawa może określić ustawa oraz każdy ma prawo do żądania sprostowania i usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Uściśleniem normy konstytucyjnej są przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) stanowiące jednocześnie implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/WE) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Podstawowe zasady określające postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych wyznacza art. 26 ust. 1. Ustawa określa podstawowe obowiązki administratora danych, z treści ustawy wynika iż administratora danych zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, które dane te dotyczą. Administratora danych musi przestrzegać pewnych zasad:

  • Zasada legalności. Zasada określa iż dane należy przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem. Dane należy zdobyć legalnie, zgodnie z obowiązującą ustawą. Przetwarzanie danych powinno dobywać się z zachowaniem minimum jednej przesłanki legalności.
  • Zasada celowości. Zbieranie danych powinno z określonym celem
  • Zasada merytoryczności oraz poprawności. Administratora danych osobowych musi dbać o merytoryczną poprawność zbieranych danych. Administratora danych dba również o aktualność danych
  • Zasada adekwatności danych. Zbieranie oraz przetwarzanie danych powinno być adekwatne do przeznaczenia. Administrator powinien przetwarzać tylko takie dane, tylko takie treści które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych.
  • Zasady ograniczenia czasowego. Dane należy przechowywać w postaci umożliwiającej identyfikację osób, której te dane dotyczą. Dane nie mogą być dłużej przechowywane niż zakłada to cel przetwarzania.

Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane (inny cel), jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw oraz wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje:

  • w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych,
  • z zachowaniem przepisów art. 23 i 25.