Responsive image

Obowiązkowa ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzanie Audytu Podatkowego w firmach oraz przedsiębiorstwach nabiera coraz większego znaczenie, audyt staje się coraz ważniejszym narzędziem które pozwala na wczesne wykrycie powstałych nieprawidłowości.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego w zakresie swoich usług przeprowadza pełną ocenę ryzyka zawodowego. Analiza przeprowadzana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz przepisami. Przy sporządzaniu oceny ryzyka korzystamy z opinii i analizy specjalistów z zakresu medycyny pracy oraz specjalistów BHP.

Co to jest ryzyko zawodowe

Zagrożeniem w środowisku pracy jest wszelki czynnik lub dana sytuacja, która może prowadzić do wypadku lub choroby. Każde zagrożenie może nieść ze sobą negatywny wpływ na ludzi, powodować utratę mienia, powodować trwałe lub tymczasowe zagrożenie ekologiczne. Ryzyko zawodowe jest rozumiane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które związane są z wykonywaną pracą. Zdarzenie te może powodować straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych, znajdujących się w środowisku pracy, lub w sposobie realizacji określonej pracy. 
Podsumowując, ryzyko zawodowe określa prawdopodobieństwo, jakie może wystąpić w związku z występowaniem zagrożenia w miejscu pracy.

Dlaczego należy oceniać ryzyko zawodowe

Najważniejszym celem badania ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Analiza ryzyka zawodowego pomaga znacznie ograniczyć negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na pracowników w środowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego to również podniesienie konkurencyjności, wydajności, poprawienie kontroli zagrożeń, obniżenie liczby wypadków w badanym przedsiębiorstwie. Profesjonalnie przeprowadzona analiza i ocena ryzyka zawodowego jest podstawą do podejmowania racjonalnych decyzji które mają na celu zmniejszenie ryzyka w środowisku pracy. 


Ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzana w pięciu etapach:

  • Zbieranie potrzebnych informacji do analizy
  • Identyfikacje potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z możliwymi zagrożeniami
  • Planowanie działań mających na celu eliminacja lub ograniczenia ryzyka zawodowego
  • Tworzenie pełnej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego