Responsive image

Ocena rentowności przedsiębiorstwa

Działanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej narażone jest na działanie różnych mechanizmów rynkowych i ciągłe zmiany, co sprawia, że przedsiębiorczy czy osoby odpowiedzialne za zarządzania zmuszeni są zwracać uwagę na rozwój i fazę badań występujących w procesie tworzenia wartości.

Celem każdej działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych, które sprowadzić można do maksymalizacji zysku. Istotne jest więc posiadanie mierników, które informowałyby, w jakiej mierze cel ten jest w przedsiębiorstwie realizowany.

Ocenę możemy dokonać za pomocą wskaźników określamy, mianem wskaźnikiem rentowności przedsiębiorstwa.

Podstawowe rodzaje zysków, jakie są wykorzystywane przy badaniu rentowności:

  • zysk brutto na sprzedaży,
  • zysk na sprzedaży,
  • zysk na działalności gospodarczej (zysk operacyjny),
  • zysk brutto,
  • zysk netto.